Scoala Gimnazială ,,George Topîrceanu,, – Mioveni, Argeș

Școala Gimnazială „George Topîrceanu”, ca unitate de învățământ, a împlinit la 1 septembrie 2021, 25 ani de funcționare. În această perioadă, școala s-a impus în învatământul argeșean prin rezultatele obținute în pregătirea elevilor, prin participarea la activitățile instructiv-educative ale ISJ, prin participarea la diverse concursuri și olimpiade, activități în urma cărora a obținut rezultate exprimate.

Misiunea Şcolii Gimnaziale „George Topîrceanu”

Misiunea Şcolii Gimnaziale „George Topîrceanu” este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex, pentru a se simţi competenţi şi a deţine şi utiliza informaţia, deschişi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţie estetică şi de cultură generală a copiilor.

24 ani experiență
5 laboratoare
24 săli clasă

covid-19-1

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției de învățământ, în anul școlar 2021-2022, sunt  58 persoane angajate (personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic). Dintre acestea, 17 sunt persoane nevaccinate iar 41 sunt persoane vaccinate.

Rata generală de vaccinare în școală este de 70,68% vaccinați și 29,32% nevaccinați.

 

A N U N Ț

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT ÎNGRIJITOR

Angajare la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu ’’ –  Mioveni :

 1. ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe  perioadă determinată;

         Având în vedere:

       –  H.G. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

–  H.G. 1027/ 2014 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

–           OG nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu’’, cu sediul în Mioveni, Str. Părăști nr. 26, Jud. Argeș, Tel./Fax: 0248 / 260427, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual de :

 1. ÎNGRIJITOR I – ( studii medii / generale )

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 1. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția organizatoare;

 1. Copia carnetului de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă,

în meserie/Raport salariat REVISAL;

 1. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale

care să-l incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 1. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate ( medicina muncii ), în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

 1. Curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, și candidatul este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă/Raport salariat Revisal vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

        Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției ( compartimentul secretariat) în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv perioada:

2.12.2021 – 08.12.2021, în intervalul orar 10.00 – 14.00

 1. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE ALE POSTULUI DE ÎNGRIJITOR:
 2. CONDIȚII SPECIFICE:
 3. a) absolvent de studii medii / generale;
 4. b) capacitatea de a rezolva eficient problemele;
 5. c) capacitatea de asumare a responsabilităților;
 6. d) capacitatea de a lucra independent și în echipă;
 7. CONDIȚII GENERALE:
 8. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
 9. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 10. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 11. are capacitatea deplină de exercițiu;
 12. are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 1. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice

potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 1. nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu”  Mioveni și va consta în probă scrisă și interviu:

            Proba scrisă – data 16.12.2021 , intervalul orar 9.00 – 11.00

            Interviu   –      data de 17.12.2021, ora 9.00

 BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 • Legea 319 /2006   –  privind sănătarea și securitatea în muncă, actualizată cu modificările

și completările ulterioare – Capitolul IV – Obligațiile angajaților;

 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – secțiunea 6;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituțiile

publice;

 • Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Cap.II – Răspunderea disciplinară

art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă;
 • Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor Art. 7;

 • Ordinul 5338/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virușul SARS-Cov-2;

        CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Etapa de concurs Data / Perioada Observații
 

Publicarea anunțului

 

26.11.2021

 

Avizier, site unitate, Monitorul Oficial, Cotidianul Bursa

Depunerea dosarelor de înscriere 2.12.2021 – 08.12. 2021, intervalul orar 10.00 – 13,00 La secretariatul unității
Verificarea și validarea dosarelor  

08.12.2021 – ora 14,00

Comisia de concurs selectează, verifică și validează dosarele de concurs
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere  

08. 12. 2021, ora 15.00

 

La avizierul unității

Depunerea de contestații rezultate selecție dosare 09.12.2021 – interval orar

9.00 – 11.00

 

La secretariatul unității

 

Afișarea rezultatelor la contestație

 

09.12.2021, ora 12.00

 

La avizierul unității

 

Proba scrisă

16.12. 2021, intervalul orar

9,00 -11,00

 

La sediul instituției.

 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

 

16.12.2021, ora 14,00

 

La avizierul unității

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 16.12.2021, intervalul orar

14,00 – 16.00

 

La secretariatul unității

Afișarea rezultatelor la contestație proba scrisă 16.12.2021, ora 17.00  

La avizierul unității

 

Susținere interviu

17.12.2021, ora 9.00

 

La sediul instituției.
Afișarea rezultatelor la proba de interviu 17.12.2021, ora 12.00 La avizierul unității
Depunerea de contestații 17.12.2021, ora 13.00 La secretariatul unității
Afișarea rezultatelor la contestații 17.12.2021, ora 14.00 La avizierul unității
Afișarea rezultatelor finale 17.12.2021, ora 15.00 La avizierul unității
Prezentarea la post a candidațior admiși 01.01.2022 La sediul unității
 • Pentru a fi declarat ADMIS la o probă, un candidat trebuie să obțină minim 50 puncte

din 100.

 • Un candidat declarat RESPINS la o probă nu mai poate participa la următoarea probă.

PREȘEDINTE,

PROF. LILEA EMIL LEONARD

 

 


Anunturile Scolii

Astăzi, 08.06.2019 s-a desfășurat la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu,,  Concursul interjudeţean  “DOR de EMINESCU2019, Poziţia 99, CAERI,  Ediţia a V-a 2019

img-20190608-wa0000 img-20190608-wa0003 img-20190608-wa0004 img-20190608-wa0005 img-20190608-wa0006 img-20190608-wa0007 img-20190608-wa0015


Vă invităm sa participați la CONCURSUL ȘI SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN DE EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ„ ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE”
Ediția a IX –a, 24 MAI 2019.
whatsapp-image-2018-05-26-at-09-24-412

12  elevi  din clasele  V –  VIII de la  Şcoala Gimnazială ,,George Topîrceanu” Mioveni, au participat în data de  26 ianuarie 2019 la  a XXII-a  ediţie a Concursul Naţional Interdisciplinar ,,Şcoala Cu Ceas,,, organizat de Şcoala Gimnazială ,,Take Ionescu,,  Rm . Vâlcea.

Elevii participanți au obținut rezultate remarcabile:

 • Coman Eliza, clasa a VIII-a, Premiul I, Geografie;
 • Popa Mihai, clasa a VIII-a, Premiul II, Istorie;
 • Ion Ştefan, clasa a VI-a, Premiul I, Geografie;
 • Pană Rareş, clasa a VI-a, Premiul I, Geografie;
 • Rusu Maria, clasa a VI-a, Premiul III, Geografie;
 • Conea Darius, clasa a V-a, Premiul III, Geografie;
 • Cazan Nicolas, clasa a V-a, Premiul III, Geografie;
 • Popescu Teodor, clasa a V-a, Menţiune, Geografie;

Felicitări elevilor şi profesorilor coordonatori.

img-20190131-wa0000

img-20190131-wa0001


Federația Natională pentru Protectia Animalelor, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Argeș, Organizația Internațională People for Ethical Treatment of Animals din Germania și Primăria Mioveni,  a  lansat la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ primar din orașul nostru, programul EDUXANIMA, în data de 24 octombrie 2018.

EDUXANIMA  este un concept complex care reuneste o serie de programe si evenimente de informare, comunicare si responsabilitate sociala, de inalta tinuta, privind relationarea armonioasa dintre oameni si animale.

EDUXANIMA – este o suma de programe si evenimente care se adreseaza:

– copiilor – prin implementarea unor programe de educatie in scoli, activitati educative extrascolare si de divertisment, urmarind imbogatirea informationala despre viata animalelor, formarea unei atitudinii pozitive in relationarea cu acestea si dezvoltarea armonioasa a copiilor, in drumul lor catre maturitate.

– adultilor – prin organizarea de conferinte, simpozioane cu invitati de marca din diverse domenii de activitate, din tara si strainatate:medici, psihologi, profesori, scriitori, artisti, lideri de opinie, reprezentanti ai organizatiilor si institutiilor nationale si internationale, ai mediului academic, personalitati internationale de prestigiu etc. – urmarind informarea si constientizarea populatiei cu privire la legatura dintre respectul fata de viata animalelor si un mod de viata sanatos si etic.

Image may contain: 8 people, people standing and indoor

EDUXANIMA este un program de educație adresat în special copiilor, motiv pentru care se desfășoara  în școlile din oraș și va consta în parcurgerea broșurii ”Să iubim animalele”, acțiuni de informare și de învățare despre atitudinea corectă față de animale și responsabilitățile omului față de ele, prin povești, discuții, dezbateri, concursuri tematice,

La Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu,, a debutat proiectul în data de 27 noiembrie 2018, și va conta în  a 5 ore de activități desfășurate de prof. înv. primar Gogoescu Georgiana cu clasa a II a B.

Activitatea s-a desfășurat în prezența reprezentantului ISJ Argeș, inspector școlar general adjunct, prof. Mihaela Crișan și a doamnei director de Program educațional Eduxanima, Andra Arsene.

Image may contain: 4 people, including Gogoescu Georgiana, people smiling, people standing

Elevii participanți la activitate s-au dovedit mari iubitori de animale; au creat povești despre animale sau au recitat poezii și au răspuns întrebărilor adresate de doamna învățătoare, cu informații bine documentate științific.

No automatic alt text available.

Activitatea a stimulat interesul elevilor pentru protecția animalelor. Toți au primit materiale educaționale din partea asociației Eduxanima.

Mulțumim pentru colaborare! Felicitări elevilor și doamnei înv. Gogoescu Georgiana!

 


Evenimentele Scolii

2

Astăzi,  29 noiembrie 2019, intr-o atmosfera de sărbătoare, elevii si cadrele didactice din Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni au sărbătorit Ziua Națională a României.

thumbnail-9 thumbnail-10 thumbnail-11 thumbnail-12 thumbnail-17 thumbnail-18 thumbnail-19

Îmbrăcați de sărbătoare, în costume populare, atât elevii, cât și cadrele didactice au participat la o mare hora a unirii in curtea scolii.

thumbnail-3 thumbnail-7

Apoi, în holul cancelariei, a avut loc un scurt program artistic, unde alături de cadrele didactice au asistat si câțiva reprezentati ai Primăriei si ai Consiliului Local.

thumbnail-5

Mulțumim tuturor pentru participare si pentru implicare!

La mulți ani, România!

thumbnail-1 thumbnail-2 thumbnail-4 thumbnail-6 thumbnail-8 thumbnail thumbnail-16 thumbnail-15 thumbnail-14 thumbnail-13 thumbnail-11


img-20190524-wa0011

Pe 24 mai 2019, la Școala Gimnazială ,,George Topîrceanu,, Mioveni s-a desfășurat proiectul interjudețean ,,ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE,,

Au participat elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a IV a din 14 școli din județele Argeș, Vâlcea, București, Brașov. Aceștia au realizat cu îndemânare și talent colaje reprezentând frumusețile României, dând dovadă de creativitate din belșug.

REZULTATE CONCURS:

premii-romania-2019
img-20190524-wa0005 img-20190524-wa0008 img-20190524-wa0009 img-20190524-wa0012 img-20190524-wa0013 img-20190524-wa0014 img-20190524-wa0015 img-20190524-wa0016 img-20190524-wa0018 img-20190524-wa0019 img-20190524-wa0020 img-20190524-wa0021 img-20190524-wa0022 img-20190524-wa0023 img-20190524-wa0024 img-20190524-wa0025
img-20190524-wa0027 img-20190524-wa0030 img-20190524-wa0031 img-20190524-wa0032

Inițiatorii – coordonatori ai proiectului educativ, prof. înv. primar Manole Angela, prof. înv. primar Necșulescu Elena și prof. înv. primar Boerescu Ofelia, mulțumesc tuturor pentru participare și reușita colaborare!

 


whatsapp-image-2019-05-15-at-11-15-371

Echipa feminină de oină a Școlii „George Topârceanu” din Mioveni, antrenată de Dumitru Filoftheia, s-a clasat pe locul II, în cadrul Turneului Final al Gimnaziadei, competiție națională de profil, care se adresează elevilor.

whatsapp-image-2019-05-15-at-11-15-37 60462509_659193427827908_6947919786730848256_n

Concursul a avut loc în perioada 13-15 mai, la Izvorani și a fost organizat de Ministerul Educatiei Nationale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj și Federația Română de Oină.

La Turneul Final de Oină al Gimnaziadei s-au calificat 8 echipe, care s-au întrecut în sistem fiecare cu fiecare.

Iată clasamentul final al Gimnaziadei Oină fete 2019
1 Sc. Gim.Nr.1 Râmnicelu 19 p
2 Sc. Gim. G. Topârceanu Mioveni 18 p
3 Sc. Gim. Căşeiu 15 p
4 Sc. Gim. Amza Pellea Băileşti 15 p
5 Sc. Gim. Gheraieşti 14 p
6 Sc.Gim. Matei Basarab Sibiu 11 p
7 Sc Gim. Şimand 10 p
8 Sc. Gim. Nr.112 Bucureşti 10 p

De asemenea, jucătoarea Pandelie Estera, din echipa Școlii George Topârceanu, a fost desemnată cea mai bună sportivă a competiției.

whatsapp-image-2019-05-15-at-11-15-39

Pentru acest rezultat echipa a fost felicitată de primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu.

60328052_659193524494565_8234194906277478400_n


60210328_2362812767285318_4776285421661323264_n

Vineri, 10 mai  2019, în cadrul Cercului Pedagogic Mioveni, desfăşurat la Şcoala Gimnazială „George Topîrceanu”, au fost prezentate proiecte educative şcolare şi extraşcolare şi s-a organizat o expoziţie cu lucrări ale elevilor. Tema aleasă de cadrele didactice organizatoare a fost – ,,Eficientizarea relației școală-elevi-părinți”.

60210328_2362812767285318_4776285421661323264_n 60281709_589201088243278_3719531902713987072_n 60284346_294871154785695_6578398835150684160_n 60358679_392317864691024_7625160263007731712_n

Au fost subliniate beneficiile aduse de aceste proiecte: îmbunătățirea relației dintre copii și părinții lor, responsabilizarea părinților și conștientizarea de către aceștia a rolului școlii.

Învăţătorii de la Şcoala Gimnazială „George Topîrceanu” îşi doresc ca aceste exemple să inspire, să dea curaj, să provoace acea schimbare care să transforme învățarea într-un proces plăcut, în care elevii, profesorii și părinții se implică deopotrivă, iar școala devine un spațiu prietenos.

Exemplele de bune practici prezentate și dovezile (fotografii,  documente de proiectare) pe care le-au adăugat, pornind de la realizările concrete ale școlii, demonstrează că efectele sunt cele dorite.

60066552_320555931953574_7608557856471646208_n 60352420_444434222793998_4326657673538830336_n 60356017_289982945220420_2265902493420486656_n

Au avut loc şi dezbateri pe tema:” Educația ne unește”- viziune asupra viitorului educației în România.

Tot astăzi, Şcoala Gimnazială „George Topîrceanu” a organizat, în parteneriat  cu Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”, o vizită de studiu  prin care își propune să sublinieze impactul unor astfel de proiecte, în ceea ce privește orientarea educațională și profesională a elevilor şi întărirea legăturilor şcoală – familie.

60405925_406372650093718_3734428678952583168_n 59885441_436040500275192_1914395944644771840_n 59842755_359553838013800_8918961531056553984_n 59778273_821659821522712_7024776787678724096_n 60340350_1081750605347367_8241101583056633856_n

A fost o întâlnire colegială, caldă, plină de emoţii, un prilej fericit de schimburi de idei şi experienţe.

Prof. învățământ primar, Elena Necșulescu